Vyberte stranu

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Ing. Marián Marhefka, spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov, ktorých účinnosť nadobúda platnosť 25.5.2018, t.j. podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

Autor Ing. Marián Marhefka, prevádzkovateľ internetového obchodu www.marianmarhefka.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

V tomto dokumente zhrňujeme dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám v súvislosti s našou činnosťou – ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo, copywriting a tvorba, predaj a distribúcia elektronických produktov (e-bookov) poskytnete. Poučenie je súčasťou smerníc o ochrane osobných údajov, tie sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a jej partnerov. Pojednávajú o účele osobných údajov a presne stanovujú spôsoby, ako majú byť osobné údaje našich zákazníkov a partnerov chránené.

Prevádzkovateľ:  Ing. Marián Marhefka, so sídlom: Strážovská 5803/10, 040 11 Košice-Západ

Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov:         

Ing. Marián Marhefka, mail: info@marianmarhefka.sk, tel.: +421 949 437 810

 

Rozsah spracovania osobných údajov:

Spoločnosť Ing. Marián Marhefka spracováva osobné údaje poskytnuté zákazníkom prostredníctvom formulára registrácie, elektronickou alebo písomnou cestou, prípadne inou cestou, napríklad telefonicky. Akt registrácie prebieha na webovej stránke spoločnosti www.marianmarhefka.sk, telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Spracovávané osobné údaje môžu zahrňovať najmä:

 • Osobné údaje bežné: meno, priezvisko, emailová adresa a pokiaľ sú zákazníkom poskytnuté, taktiež akademický titul, adresa bydliska, telefónne číslo. V súvislosti s elektronickým prístupom k webovej stránkemarianmarhefka.sk  sú spracované aj IP adresy, súbory cookies a prípadne device identifikátor zariadenia zákazníka (pre prípadnú zmenu rozlíšenia grafiky stránok a pre väčší komfort zákazníka).
 • Osobné údaje citlivé, resp. zvláštnej kategórie (čl. 9 Nariadenia), autor Ing. Marián Marhefka nevyžaduje, nespracúva a ani neuchováva.

 

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:

Osobné údaje zákazníkov sú spracované za účelom zaistenia ich riadnej účasti v systéme tak, aby bolo možné poskytnúť zákazníkovi všetky dojednané služby, bonusy a výhody, t.j. dodanie tovaru alebo služby, poskytnutie zliav, informácie o novinkách atď.

Informácie sú využívané najmä pri komunikácii so zákazníkom:

 • Pri identifikácii zákazníka, k vystaveniu potvrdenia pre daňové účely, k doručeniu tovaru zákazníkovi      
 • Pre vnútornú komunikáciu so zákazníkom – zasielanie noviniek a akcií                            
 • V súvislosti s plnením právnych povinností autora Ing. Marián Marhefku, ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU, alebo
 • pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov autora Ing. Marián Marhefku, alebo pre účely oprávnených záujmov spoločnosti, alebo iných osôb (podľa Nariadenia);

Zdroje osobných údajov:                                                                                                        

Spracovávané osobné údaje sú získavané od zákazníkov, a to najmä v súvislosti s registráciou u autora Ing. Marián Marhefku.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov:                                                   

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne.

Súhlas je možné odvolať telefonicky, písomným oznámením zaslaným na adresu sídla autora Ing. Marián Marhefku alebo na emailovú adresu  info@marianmarhefka.sk.

Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené spoločnosti, môže spoločnosť spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

Subjekty spracovávajúce osobné údaje:                                                                                        

Osobné údaje spracováva zodpovedná osoba Ing. Marián Marhefka, a to v písomnej a elektronickej forme.

Osobné údaje môžu pre spoločnosť takto spracovávať tiež ďalšie subjekty v postavení tzv. spracovateľov, s ktorými spoločnosť uzavrie zmluvu o spracovaní osobných údajov. Ide výhradne o spoločnosti, ktoré sa priamo podieľajú na systéme fungovania autora Ing. Marián Marhefku – ako účtovná firma, prepravné spoločnosti, firmy vytvárajúce Informačné systémy, a pod. Všetci partneri sú zmluvne viazaní ochranou údajov a úplným zákazom iného nakladania s osobnými údajmi ako pre autora Ing. Marián Marhefku.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám:                                                                     

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napr. orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)

So zvláštnym predchádzajúcim súhlasom zákazníka môžu byť osobné údaje sprístupnené aj ďalším osobám, prípadne verejnosti v súvislosti s verejnou prezentáciou a marketingovou činnosťou spoločnosti.

 

Obdobie, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané a uchovávané:

 Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na celé obdobie účasti zákazníka v Informačnom systéme autora Ing. Marián Marhefku. Obdobie, pre ktoré je súhlas udelený, končí taktiež odvolaním súhlasu.

Potom, čo bude účasť zákazníka v systéme ukončená, uchováva spoločnosť osobné údaje len po dobu nevyhnutnú pre dodržanie legislatívy SR (zákony o účtovníctve a daniach).

 

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

 • v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty
 • 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
 • v čase, počas ktorého je Ing. Marián Marhefka povinný ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účtovné doklady, napr. faktúry vystavené autorom Ing. Marián Marhefkom, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
 • Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.
 • Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
 • Recenzia 6 rokov
 • Komunikácia 2 roky
 • Súťaže 1 rok

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Práva dotknutých osôb:                                                                                                                        

V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje, preukázala svoju totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracovania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona.

 

Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov:          

 

Autor Ing. Marián Marhefka sa snaží vychádzať čo najviac v ústrety zákazníkom pri naplňovaní práv uvedených nižšie, ale aj ostatných Nariadeniach EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

 • Právo na informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia.
 • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a spoločnosť je povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov v spoločnosti.
 • Právo namietať spracovanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 odst. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Autor Ing. Marián Marhefka nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, autor Ing. Marián Marhefka ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

Cookies

Naše webové stránky www.marianmarhefka.sk používajú tzv. Cookies. Cookies používame k tomu, aby sme vám zobrazili relevantnú, užívateľsky prívetivú a efektívnu ponuku. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači / zariadení a používajú sa vo vašom prehliadači. Cookies nepoškodí vaše zariadenie a neobsahujú žiadny vírus. Ako užívateľ obvykle môžete cookies vo svojom počítači zakázať. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači zakážete, nebude možné použivať všetky funkcie nášho webu www.marianmarhefka.sk správne.

Súbory cookies využívame napr. na:

 • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

Odmietnutie súborov cokies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.